Works Interactive Co., Ltd. (จากนี้ไปเรียกว่า “บริษัท”) เราจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการฝากเอาไว้จาก ท่านลูกค้าแต่ละบริษัทและบริษัทคู่ค้าแต่ละแห่งหรือจากการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตัวเองก็ดีอย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐานธุรกิจ ฯลฯ ของสองประเทศทั้งญี่ปุ่นและไทย

นโยบายพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านลูกค้านั้นจะใช้ในการจัดส่งเอกสารและการส่ง E-mail
เพื่อทำการตอบคำถามและการนำเสนอเนื้อหางานตลอดจนการแจ้งข่าวสารจากบริษัท

ข้อห้ามการเปิดเผยข้อมูลและการให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สาม

บริษัทจะทำการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านลูกค้าอย่างเหมาะสม
ยกเว้นในกรณีที่เข้าข่ายอันใดอันหนึ่งดังต่อไปนี้ แต่ก็จะไม่เผยแพร่ไปสู่บุคคลที่สามเป็นอันขาด

  • ในกรณีที่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า
  • ในกรณีที่บริษัทต้องเปิดเผยให้กับผู้รับเหมาช่วงเพื่อให้บริการตามที่ลูกค้าเรียกร้องมา
  • ในกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องเปิดเผยตามกฎหมาย

มาตรการความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เราได้สร้างระบบฐานข้อมูล ระบบการควบคุมฐานข้อมูลและมาตรการต่างๆ
ให้ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อป้องกันความเสียหาย การแก้ไขปลอมแปลง การสูญหาย
การโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต